ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE W OBRĘBIE MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. EDISONA W OBRĘBIE KROSNO ODRZAŃSKIE ORAZ W OBRĘBIE ŁOCHOWICE

ZMIANA PLANU MIEJSCOWEGO UL. EDISONA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM (CZĘŚĆ PÓŁNOCNA)

ZMIANA PLANU MIEJSCOWEGO UL. EDISONA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM (CZĘŚĆ POŁUDNIOWA)

O G Ł O S Z E N I E wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

 

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

O G Ł O S Z E N I E o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [PDF]

  • Zał_1 Pismo o odstapieniu RDOS [PDF]
  • Zał_2 Pismo o odstapieniu SANEPID [PDF]
  • Zal_3 Uzasadnienie [PDF]

 

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [PDF]

Projektz dnia 21 marca 2022 r. RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie [PDF]

Uchwała nr XX/115/04 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 września 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie [PDF]

UCHWAŁA NR XL/310/21UCHWAŁA NR XL/310/21 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIMz dnia 30 listopada 2021 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KrosnoOdrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie [PDF]

PLIKI APP dot. mpzp w rejonie ul. Edisona (płn) i ul. Edisona [JPG]

PLIKI APP dot. mpzp w rejonie ul. Edisona (płn) i ul. Edisona [TIF]

  

  1. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Edisona
    w obrębie Krosno Odrzańskie oraz w obrębie Łochowice Edisona północ [POBIERZ]
  1. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie
    w obrębie miasta Krosno Odrzańskie (Edisona południe)  [POBIERZ]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. [POBIERZ]

 

Obwieszczenie Burmistrza Krosna odrzańskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu

Załączniki

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Krosna Odrzańskiego o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa [POBIERZ PDF]