I. Nr XIX/168/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uchwała przedłuża termin płatności rat podatku od nieruchomości w skład których wchodzą nieruchomości związane z działalnością gospodarczą, płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Gminy Krosno Odrzańskie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Przedłużenie terminu następuje z mocy prawa, bez wymogu złożenia wniosku. Przedsiębiorcy wskazani powyżej będący podatnikami jako osoby fizyczne, II ratę podatku od nieruchomości będą mogli zapłacić
do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Natomiast osoby prawne V i VI ratę podatku od nieruchomości do dnia
31 sierpnia 2020 roku.

II. Nr XIX/169/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uchwała umożliwia uzyskanie zwolnienia od podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień i maj 2020 roku, gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, związany ze skutkami epidemii COVID-19 lub których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, ale ponieśli spadek obrotów w wielkości przewidzianej w uchwale.

Aby skorzystać z ulgi w postaci zwolnienia z podatku podatnik musi do dnia 30 września 2020 roku złożyć:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik numer 1 do uchwały),
Oświadczenie przedsiębiorcy (załącznik numer 2 do uchwały) - składają podatnicy, którzy nie są objęci zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, ale ponieśli spadek obrotów w wielkości przewidzianej w uchwale,
informacje IN-1 (osoby fizyczne), wykazując między innymi w załączniku ZIN-2 przedmioty zwolnione na podstawie uchwały – instrukcja wypełnienia IN-1,
deklaracje DN-1 (osoby prawne), wykazując między innymi w załączniku ZDN-2 przedmioty zwolnione na podstawie uchwały – instrukcja wypełnienia DN-1.

Uchwała przewiduje minimalny zakres formalności. Do złożenia informacji/deklaracji podatkowych zobowiązują zapisy ustawy podatki i opłaty lokalne (zaistnienie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania).

Wskazane dokumenty można przesłać pocztą na adres Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzańskie, przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP /4s6os10elg/skrytka lub złożyć
w wyznaczonym punkcie podawczym (przy wejściu do głównego budynku Urzędu Miasta).