Funkcjonowanie nowoczesnego społeczeństwa opiera się na informacji. Konieczność dostępu do informacji w sposób szybki i nieograniczony stanowi o jego rozwoju. Od kilku lat stale rośnie popularność Systemów Informacji Przestrzennej (SIP), którymi nazywamy systemy pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach.

Podstawowym elementem systemu informacji przestrzennej jest baza danych zawierająca informacje (przestrzenne i opisowe) o obiektach świata rzeczywistego reprezentowanych w systemie. Główną cechą systemów SIP jest możliwości prezentacji kartograficznej zawartych w nich danych.
Gmina Krosno Odrzańskie realizując obowiązek tworzenia usług danych przestrzennych wprowadzony Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE i jej krajową implementacją wprowadzoną ustawą o Infrastrukturze informacji Przestrzennej (IIP) udostępnia mieszkańcom Gminy Krosno Odrzańskie dane przestrzenne zgromadzone w Urzędzie Miasta. Obok informacji z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej czy też dziedzictwa kulturowego w portalu udostępniono dane z zasobu geodezyjnego, w tym działki wraz z numeracją oraz warstwą budynków.
Link do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Krosno Odrzańskie:

http://krosnoodrzanskie.e-mapa.net/

Podstawą Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) jest mapa cyfrowa. Do obiektów na mapie dołączane są różnorodne bazy danych opisowych, których jedno z pól rekordu zawiera informacje o położeniu jego w przestrzeni (adres, ulica, miasto, województwo, lub inny obiekt graficzny). Mapa składa się z wielu warstw tematycznych dotyczących różnych zagadnień. Systemy Informacji Przestrzennej (SIP) łączy w sobie wiedzę z zakresu wielu dziedzin: informatyki, geografii, kartografii, geodezji, administracji, ekonomii, statystyki i wielu innych. Tak ogromna i różnorodna ilość danych przedstawiona
w postaci mapy jest doskonałym narzędziem do wspomagania podejmowania decyzji potrzebnych do sprawnego zarządzaniem gminą i miastem.

System zawiera obecnie następujące dane:

- adresy, ulice, budynki,
- numery działek,
- oferty inwestycyjne,
- inwestycje wystawione aktualnie przez gminę na sprzedaż,
- zagospodarowania przestrzennego, w tym opracowane koncepcje i konkursy urbanistyczno-architektoniczne,
- plany miejscowe (część tekstowa i graficzna),
- zasięg oddziaływania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- dziedzictwa kulturowego (zabytki w gminnej ewidencji zabytków i rejestrze zabytków),
- ochrony środowiska , w tym Natury 2000, Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego,
- trasy przebiegu sieci infrastruktury technicznej na terenie gminy (wodociągowej, kanalizacyjnej),
- ryzyka powodziowego i zagrożenia powodziowego.

Informacje są wprowadzane do systemu zarówno w postaci wektorowej jak i rastrowej w zależności od stanu posiadanych dokumentów, co ma istotny wpływ na sposób ich prezentacji w serwisie mapowym.

Prezentowany serwis Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako oficjalny dokument urzędowy. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.