Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim
Nr tel. pod który zgłaszane maja być interwencje: 986 lub 68 383 80 34
Lokalizacja wydziału: budynek B, pokoje: 22, 23, 24, 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax: 68 38351 22
Komendant: tel. 68 410 97 90, pokój nr 22
Sekretariat tel. 68 410 97 91, pokój nr 22

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Straż Miejską w Krośnie Odrzańskim [POBIERZ]

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
1) patrolowanie zagrożonych rejonów miasta i obszarów wiejskich;
2) podejmowanie interwencji w zakresie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych;
3) kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności dotyczących:
a) porządku i czystości na terenie gminy,
b) porządku i estetyki obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
c) oznakowania i oświetlenia ulic oraz posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic,
d) porządku i bezpieczeństwa na drogach i chodnikach,
e) ochrony środowiska,
4) udział w zabezpieczaniu miejsc przestępstw, katastrof lub innych miejsc zagrożonych podobnym zdarzeniem (awarie) przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów;
5) egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości oraz utrzymania zimowego;
6) udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych;
7) egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym;
8) bezpośrednie zabezpieczenie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
9) udzielanie przedlekarskiej pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków lub innych zdarzeń losowych;
10) dokonywanie kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osób;
11) ściganie wykroczeń; poprzez w szczególności:
a) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,
b) przeprowadzanie czynności wyjaśniających,
c) sporządzanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego;
12) prowadzenie ewidencji wpłat i windykacji należności z tytułu grzywien w postępowaniu mandatowym;
13) ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzanie ich do najbliższej jednostki Policji, miejsca zamieszkania lub
izby wytrzeźwień;
14) podejmowanie działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych,
kompleksów leśno - parkowych oraz zanieczyszczania wód;
15) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych;
16) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych;
17) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych;
18) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy przez organy gminy;
19) opracowywanie i realizacja porozumień z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
20) sprawdzanie prawidłowości umieszczania i terminowego usuwania ogłoszeń, obwieszczeń i plakatów wyborczych i referendalnych;